ΕΣΠΗΤ: Καταγγελία της εργασιακής εκμετάλλευσης στην ιστοσελίδα thepressproject

Το Δ.Σ της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου με βάση τις καταγγελίες των εργαζομένων τονίζει ότι η ιστοσελίδα «thepressproject.gr»
λει­τουρ­γεί τα τελευ­ταία χρό­νια και ιδίως την περί­οδο 2015–2016 υπό καθε­στώς συστη­μα­τικά απλή­ρω­της ανα­σφά­λι­στης εργα­σίας απα­σχο­λώ­ντας δεκά­δες εργα­ζό­με­νους.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται το pressproject οφεί­λει στους συντάκτες του δεδου­λευ­μέ­νες απο­δο­χές δεκά­δων χιλιά­δων ευρώ. Παρά τις συνε­χείς υπο­σχέ­σεις για επί­λυση των προ­βλη­μά­των κάτι τέτοιο δεν έγινε και οι εργα­ζό­με­νοι βρέ­θη­καν τον Οκτώ­βριο του 2016 σε μια αδιέ­ξοδη κατά­σταση καθώς τους οφεί­λο­νταν του­λά­χι­στον 7 μισθοί.

Η ΕΣΠΗΤ καλεί την ιδιοκτησία του thepressproject να προ­χω­ρή­σει στην άμεση κατάρ­γηση του απα­ρά­δε­κτου εργα­σια­κού καθε­στώ­τος στο οποίο βασί­ζει την λει­τουρ­γία της και να προ­χω­ρή­σει στην άμεση και πλήρη κατα­βολή τόσο των οφει­λό­με­νων δεδου­λευ­μέ­νων απο­δο­χών, όσο και των αντί­στοι­χων ασφα­λι­στι­κών εισφορών. 

Διαβάστε ακόμα σχετικά  το αποκαλύπτικό άθρρο Το «ριάλιτι» του εργασιακού εξευτελισμού το οποίο εξηγεί πως οι εργαζόμενοι στο The Press Project είδαν στη σελίδα που εργάζονταν για καιρό ανασφάλιστοι και απλήρωτοι να δημοσιεύονται εντιτόριαλ που τους αδικούν και τους προσβάλλουν με σκοπό τη συγκέντρωση δωρεών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΠΗΤ:

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της Ένω­σης Συντακτών Περιοδικού και Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), καταγ­γέλ­λει τις επί χρό­νια πρα­κτι­κές της ιδιο­κτή­τριας εται­ρίας της ιστο­σε­λί­δας «ThePressProject.gr», σχε­τικά με το προ­σω­πικό που απα­σχο­λεί.

Με βάση τις καταγ­γε­λίες των εργα­ζο­μέ­νων, η εν λόγω ιστο­σε­λίδα λει­τουρ­γεί τα τελευ­ταία χρό­νια και ιδίως την περί­οδο 2015–2016 υπό καθε­στώς συστη­μα­τικά απλή­ρω­της ανα­σφά­λι­στης εργα­σίας απα­σχο­λώ­ντας δεκά­δες εργα­ζό­με­νους. Παράλληλα, οφεί­λει δεδου­λευ­μέ­νες απο­δο­χές δεκά­δων χιλιά­δων ευρώ.

Εκμε­ταλ­λευό­μενη το καθε­στώς υψη­λής ανερ­γίας στον κλάδο καθώς και υπο­νό­μευ­σης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα­σίας «εγκλω­βί­ζει» τους εργα­ζό­με­νους σε μία συν­θήκη πλή­ρους απου­σίας εργα­σια­κών, ασφα­λι­στι­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των.

Στη συγκε­κρι­μένη ιστο­σε­λίδα δεν υφί­στα­ται το στοι­χειώ­δες: συμ­βά­σεις εργα­σίας, με ό,τι αυτό σημαί­νει για εργα­σιακή κατο­χύ­ρωση των όσων απα­σχο­λού­νται.
Από το Φθινόπωρο του 2015 υπήρ­χαν συνε­χείς οχλή­σεις και επι­ση­μάν­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στην εργο­δο­τική πλευρά προ­κει­μέ­νου να απο­κα­τα­στή­σει τις εργα­σια­κές σχέ­σεις στην επι­χεί­ρηση και να κατα­βάλ­λει τακτικά την μισθο­δο­σία. Παρά τις συνε­χείς υπο­σχέ­σεις για επί­λυση των προ­βλη­μά­των κάτι τέτοιο δεν έγινε και οι εργα­ζό­με­νοι βρέ­θη­καν τον Οκτώ­βριο του 2016 σε μια αδιέ­ξοδη κατά­σταση καθώς τους οφεί­λο­νταν του­λά­χι­στον 7 μισθοί.

Καλούμε την ιδιο­κτη­σία της επι­χεί­ρη­σης να προ­χω­ρή­σει στην άμεση κατάρ­γηση του απα­ρά­δε­κτου εργα­σια­κού καθε­στώ­τος στο οποίο βασί­ζει την λει­τουρ­γία της και να προ­χω­ρή­σει στην άμεση και πλήρη κατα­βολή τόσο των οφει­λό­με­νων δεδου­λευ­μέ­νων απο­δο­χών, όσο και των αντί­στοι­χων ασφα­λι­στι­κών εισφορών.

Για τo Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμ­μα­τέας
Θέμης Κ. Μπε­ρε­δή­μας Θανά­σης Αλατά

 

Update: Η διοίκηση του pressprojct  σε απάντηση στην ΕΣΠΗΤ  μιλάει για παραπληροφόρηση και αρνείται ότι χρωστάει σε εργαζόμενους μισθούς 7 μηνών. Ισχυρίζεται ότι η καταγγελία στηρίζεται σε «ισχυρισμούς κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι κατά την άποψη του ιδιοκτήτη της σελίδας, έχουν μοναδικό στόχο να βλάψουν την ιστοσελίδα». Δεν αρνείται ωστόσο όσα αναφέρονται στην καταγγελία για ανασφάλιστους και οφειλές (μόνο ως προς το ύψος τους).  Ο Κώστας Εφήμερος υπερασπίζεται την απόφαση του να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση διαλόγων . Σύμφωνα με τους εργαζόμενους η δημοσιοποίηση συνομιλιών χωρίς την άδεια τους παραβιάζει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

 

 

Αναλυτικά η απάντηση του Κώστα Εφήμερου:

Αγαπητέ κύριε Μπερεδήμα,

Με έκπληξη διαπίστωσα σήμερα ότι η Ένωση σας δημοσίευσε ανακοίνωση που μιλά για εργασιακή εκμετάλλευση στην ιστοσελίδα ThePressProject.gr. Αναρωτιέμαι αν είναι πάγια τακτική της Ένωσής σας να δημοσιεύει άκριτα χωρίς κανένα έλεγχο τον ισχυρισμό οποιουδήποτε, εφόσον ουδέποτε κλήθηκα να δώσω εξηγήσεις.

Η ανακοίνωσή σας, η οποία προφανώς βασίζεται σε παραπληροφόρηση, κάνει λόγο για υποχρεώσεις της εταιρίας «τουλάχιστον 7 μηνών» αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό ψέμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν επιδείξατε καμία διάθεση να ενημερωθείτε για τους ισχυρισμούς κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι κατά την προσωπική μου άποψη, έχουν μοναδικό στόχο να βλάψουν την ιστοσελίδα. Άλλωστε κανείς από αυτούς που υποτίθεται ότι καταγγέλλουν απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία δεν έχει δεχτεί ούτε την στοιχειώδη επικοινωνία μαζί μας προκειμένου να λυθούν οι διαφορές.

Ως προς την ουσία της «καταγγελίας» σας ενημερώνω ότι δεν χρειάζεται να με καλείτε να καλύψω τις υποχρεώσεις μου. Πέραν του ότι ο ισχυρισμός για “δεκάδες χιλιάδες ευρώ” ακούγεται εντυπωσιακός, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι προσπάθησαν να βλάψουν την ιστοσελίδα μας ενώ έλαβαν 3 μισθούς μέσα σε ένα μήνα και παρόλη τη συμπεριφορά τους ξεκίνησε η αποπληρωμή και του Οκτωβρίου, του τελευταίου μήνα πριν εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Η υποτιθέμενη καταγγελία σας δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο στο δημόσιο διάλογο αφού όλα τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης και της διαδικασίας πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων και των αποδείξεων περί των κινήτρων των συγκεκριμένων εργαζομένων βρίσκονται σε δημόσια θέα με προσωπική μου πρωτοβουλία.
Είναι κρίμα λοιπόν η ΕΣΠΙΤ να παίρνει μονομερή στάση, χωρίς πρώτα να μου ζητήσει εξηγήσεις ή να μιλήσει και με τους άλλους εργαζόμενους του TPP προκειμένου να μην προχωρήσετε σε μια συκοφαντική δημοσίευση κατά του μέσου και του έργου τους.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ιστοσελίδα σας και την απάντησή μου και παρακαλώ να τηρήσετε τον κώδικα δεοντολογίας, αφού είστε μια ένωση που εκπροσωπεί δημοσιογράφους, ώστε να έχουν όλοι την ίδια δυνατότητα να εξηγήσουν τα πραγματολογικά στοιχεία.

Κώστας Εφήμερος
ThePressProject

 

 

 

 

Απάντηση