Ομοβροντία από «κανόνια» έρχεται στην αγορά!


Κατακόρυφη αύξηση σε ποσοστό 181% των ασυνεπών επιχειρήσεων δείχνει η τελευταία μελέτη της ICAP. H μελέτη βασίστηκε σε συνολικό δείγμα 218.877 εταιρειών για την περίοδο των εννέα ετών και δείχνει ότι το μέσο ποσοστό ασυνέπειας που εμφάνισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις την περίοδο 2003 – 2009 υπολογίζεται στο 3,56% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την περίοδο 2010 – 2011 ανέρχεται στο 10%!

6 στις 10 επιχειρήσεις, επιδείνωσε την πιστοληπτική ικανότητά της έστω και κατά μια διαβάθμιση. Αναλογικά, λοιπόν, για κάθε μία επιχείρηση της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε αντιστοιχούν 4,9 επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε.

Χαρακτηριστικό του μεγέθους και της εκτεταμένης κλίμακας των επιπτώσεων της κρίσης είναι το γεγονός ότι η επιδείνωση αφορά το σύνολο των επιμέρους τομέων δραστηριότητας (βλ. Πίνακα 3.2), με τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες παραδοσιακά εμφάνιζαν υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα να καταγράφουν την σημαντικότερη επιδείνωση ακολουθούμενες από το εμπόριο και την βιομηχανία.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητας εμφάνισαν:

Μείωση του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους κατά 82%
Μείωση της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων τους κατά 86%
Μείωση του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους κατά 5%
Μείωση της Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Εξόδων κατά 35%
Αύξηση του Μέσου Όρου Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων κατά 35%
Αύξηση του Μέσου Όρου Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών κατά 20%

Υπογραμμίζεται ότι τα παραπάνω συμπεράσματα αποτυπώνουν την εξέλιξη των εν λόγω μεγεθών βάσει Ισολογισμών χρήσης 2009 και 2010. Όσο η οικονομική ύφεση είναι σε εξέλιξη, τόσο θα επιβαρύνεται η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων, ακόμα και εκείνων που είχαν εμφανίσει μεγαλύτερες αντιστάσεις κατά την περίοδο αναφοράς της μελέτης.

Απάντηση